PRIHLÁSTE SA NA STRETNUTIA

Ak máte záujem zúčastníť na stretnutí s odborníkmi, ktorí sa budú venovať vašim problémom s bezpečnosťou bývania, vyplňte predbežnú prihlášku.
Vyjadrite svoj názor a pohľady na bezpečnosť bývania v panelákoch a na sídliskách...

  

17.2.2010, Košice  |  24.2.2010, Bratislava
D O T A Z N Í K


kategorizácie bytového domu z pohľadu charakteru sociálnej a situačnej prevencie kriminality


stiahnuť    vyplniť on-line
KATEGORIZÁCIA BYTOVÉHO DOMU Z POHĽADU CHARAKTERU SOCIÁLNEJ A SITUAČNEJ PREVENCIE KRIMINALITY V RÁMCI PROJEKTU SILOČIARY BEZPEČNOSTI

Dotazník slúži na kategorizáciu bytového domu z pohľadu bezpečnosti bývania a aplikovania prvkov situačnej a sociálnej prevencie kriminality. Cieľom dotazníka je zmapovať situáciu v bytových domoch v mestách Slovenskej republiky, a získať informácie, kde sa rôzne formy kriminality prejavujú výraznejšie a doterajšie riešenia prevencie kriminality neboli dostatočne účinné. Na základe týchto informácií sa uskutoční výber vhodných bytových domov pre projekt SILOČIARY BEZPEČNOSTI.

Dotazník je určený pre správcov bytových domov a zástupcov spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Odpovedzte na všetky otázky i v prípade, že otázka nie je špecificky orientovaná na váš typ bytového domu. Pri každej otázke si vyberte len jednu z možných odpovedí. Každej z odpovedí je priradený rizikový stupeň 1 až 4 podľa závažnosti vplyvu popisovanej skutočnosti na bezpečnosť v dome. Pre korektné spracovanie vašich odpovedí je dôležité, aby ste vyplnili kontaktné údaje.

Upozornenie: Pre účely tohto dotazníka sa rozumie 1 dom = 1 popisné číslo


1. V akom meste / obci sa bytový dom nachádza?

2. Aký je počet bytových jednotiek v dome?
(do 48 obyvateľov)
(do 96 obyvateľov)
(do 192 obyvateľov)
(nad 192 obyvateľov)


3. Koľko vchodov do domu obyvatelia denne používajú?

4. Je v dome inštalovaný komunikačný systém?

5. Sú v dome výťahy?

6. Ako sú zabezpečené vchodové dvere/brána do bytového domu?

7. Je v dome inštalovaný kamerový systém?

8. Sú byty v osobnom vlastníctve obyvateľov?

9. Je v dome výbor vlastníkov bytov?

10. Organizujete domové schôdze?

11. Zúčastňujú sa vlastníci bytov na domových schôdzach?

12. Existuje v dome miestnosť, kde sa môže stretávať výbor? (napr. pivnica, sušiareň, kočikáreň a pod.)
13. Ako je riešený vstup návštevy do bytového domu?

14. Viete koľko kľúčov od vchodových dverí/brány bytového domu existuje?

15. Bývajú v dome neprihlásené osoby - "čierni nájomníci"?

16. Bývajú v dome neprispôsobivé osoby? (osoby rušiace nočný pokoj, dobré spolunažívanie, dobré mravy,...)
17. Je v dome páchaná trestná činnosť?


   
   
   
   
   
   
   
   


18. Je v dome páchaná priestupková činnosť?


   
   
   
   
   
   
   


19. Objavuje sa v dome drogová kriminalita?
20. Pohybujú sa v dome nepovolané osoby? (osoby, ktoré nie sú ani návštevou, ani obyvateľmi domu, napr. bezdomovci ...)

21. Prejavuje sa trestná a priestupková činnosť v okolí bytového domu?
22. Nachádzajú sa v blízkom okolí bytového domu reštauračné zariadenia, zábavné kluby, hotely a pod. ?
23. Aké máte skúsenosti s políciou pri riešení trestnej a priestupkovej činnosti v bytovom dome a jeho okolí?


Ak ste odpovedali Áno na niektorú z otázok č. 15 až 21, prosím uveďte ďalšie relevantné informácie k predmetnej tematike:

Riešili ste vzniknutú situáciu? (Označte len tie situácie, ktoré ste sa reálne snažili riešiť.)Za pomoci koho ste riešili vzniknutú situáciu?

Aké opatrenia ste prijali na elimináciu vzniknutého problému?

Aká bola úspešnosť vášho riešenia?

Čo považuje za konkrétny úspech vášho riešenia?

Uveďte iné špecifikum o bytovom dome, ktoré podľa vás výrazne vplýva na zlú bezpečnostnú situáciu, spolunažívanie obyvateľov a kultúrnosť bývania:KONTAKTNÉ ÚDAJE O BYTOVOM DOME, KTORÝ JE PREDMETOM DOTAZNÍKA:

Adresa bytového domu:

Dotazník vyplnil:
Váš vzťah k bytovému domu:


Zástupcovia vybraných bytových domov budú pozvaní na pripravované stretnutie a bude im zdarma poskytnutá odborná a právna pomoc. Po stretnutí bude pre nich vypracovaný ďalší plán odporúčaných preventívnych aktivít (technické a organizačné opatrenia) smerujúcich k zlepšeniu bezpečnostnej situácie domu a zvýšeniu úrovne bývania.

Projekt je realizovaný v spolupráci s Expertnou skupinou pre prevenciu a bezpečné bývanie pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality, s podporou Prezídia PZ SR a s finančným prispením Ministerstva vnútra SR.


© 2009 RYS Všetky práva vyhradené | design Benmar & Motorovy        www.bezpecnebyvanie.sk