Klávesový emulátor pre zadávanie UID čísel RFID čipov a iButton čipov do textového poľa akéhokoľvek PC programu cez pripojený programátor.

Aplikácia TaKe (Tag Keyboard emulator), v spolupráci s programátorom RFID alebo iButton slúži na zadávanie UID čísiel priložených RFID identifikátorov do textových polí aplikácií, ktoré nepodporujú načítavanie UID čísiel z COM portu. Aplikácia načíta UID priloženého identifikátora z COM portu a vo vybranom tvare ho „vypíše“ (pomocou emulácie stláčania kláves) do ľubovoľného textového poľa (napr. formuláre na web stránkach, MS Excel, Word, e-mail…).

obrázok 1
 1. Pripojte programátor k PC do zvoleného portu.
 2. Spustite aplikáciu kliknutím na súbor TaKE.exe. Ikona aplikácie svieti na žlto (obr. 1).
 3. V otvorenom okne aplikácie TaKe nastavte COM port, na ktorom je pripojený programátor a potvrďte tlačidlom „Otvoriť Port“ . Ikona aplikácie sa rozsvieti na zeleno (obr. 2).
 4. Otvorte program/aplikáciu, do ktorého chcete načítať UID (napr. MS Excel, Word, Wordpad, webové aplikácie, email alebo akýkoľvek iný program, v ktorom je možné textové editovanie.)
 5. Priložte RFID prívesok k čítačke na prevodníku, v textovom poli zvoleného programu sa objaví UID číslo.

BBIQ Mód – pomocou zaškrtávacieho okienka „BBIQ Mód“ je možné identifikátory „vypisovať“ v tvare aký používa program BBIQ a RAK, to zn. alfanumerické znaky sú vypisované malými písmenami a na konci UID čísla  je dopočítaná CRC hodnota (platí len pre RFID čipy).

Príklad načítania RFID identifikátoru v jednotlivých režimoch:

 • BBIQ Mód vypnutý : 040B59AA5E4D80
 • BBIQ Mód zapnutý : 040b59aa5e4d80c9

Pre iButton čipy musí byť funkcia BBIQ Mód vždy zapnutá, aby sa zobrazilo celé 16-miestne číslo, ktorého súčasťou je implicitne aj CRC hodnota.


Ukončovací znak – vyberte si znak, ktorý bude použitý za posledným znakom načítaného UID čísla. Vhodné použiť najmä pri zadávaní väčšieho počtu UID čísel. Podľa spôsobu ďalšieho spracovania zoznamu načítaných UID čísel si zvoľte vhodný ukončovací znak:

 • Žiaden (UID budú načítané v riadku súvisle za sebou bez oddelenia jednotlivých UID)
 • Enter/ nový riadok (každé nasledujúce načítané UID bude zapísané do nového riadku)
 • Medzera (UID sú načítané do riadku a oddelené medzerou)
 • Tabulátor (UID sú načítané do riadku oddeľované tabulátorom)
 • Čiarka (UID sú načítané do riadku a oddelené čiarkou „,“)
 • Bodkočiarka (UID sú načítané do riadku a oddelené bodkočiarkou „;“)

Minimalizovať – aplikáciu TaKe je možné minimalizovať do oznamovacej oblasti (system tray), pričom farba krúžku ikonky určuje aktuálny stav aplikácie a COM portu:

 • Zelená – Aplikácia je spustená, COM port otvorený a čaká sa na priloženie identifikátora
 • Žltá – Aplikácia je spustená, ale nie je vybratý COM Port
 • Červená – aplikácia je spustená, ale vyskytla sa chyba (napr. odpojený kábel programátora), obr. 3

Aplikácia po sa po minimalizovaní zobrazuje medzi ikonami v oznamovacej oblasti (systémová lišta vpravo dole). Kliknutím na ikonku aplikácie sa okno aplikácie zobrazí/dostane do popredia.


Ukončiť aplikáciu – kliknutím na tlačidlo bude aplikácia ukončená a pre opätovné spustenie je potrebné otvoriť TaKe.exe,

Upozornenie: Ak je COM Port otvorený v inom programe, nie je možné tento port použiť v aplikácií TaKe, to isté platí aj opačne, ak teda používame COM Port v aplikácií TaKe, nie je možné ten istý COM Port otvoriť v inej aplikácií (napr. BBIQ, RAK, iKURA).

Poznámka: Načítanie toho istého UID je pozdržané o 2 sekundy, aby nedochádzalo k opakovanému načítaniu UID, čo je vhodné najmä v prípade použitia programátora, ktorý číta UID kontinuálne alebo má nastavenú krátku dobu opätovného čítania „re-read delay“.