Posledná aktualizácia: 2023-03-20 12:37:46

[3.1] Nastavenie vlastností zariadenia

Zariadením sa myslí operačná jednotka RAK, ktorá je pripojená k PC a s ktorej databázou sa aktuálne pracuje.

Vlastnosti OPJ RAK je možné nastaviť kliknutím na ikonu Vlastnosti zariadenia v hlavnom okne aplikácie.

obrázok č. 4: kliknite na tlačidlo Vlastnosti zariadenia

Poznámky
V zobrazenom okne v poli Poznámky môžete definovať rôzne informácie o mieste inštalácie, kontaktnej osobe a pod.

Nastavenie časovej dĺžky zopnutia relé

Čas otvárania [sec]
Dĺžka odblokovania elektrického zámku je v operačno-pamäťovej jednotke RAK štandardne nastavená na 5 sekúnd. Čas je možné meniť od 1 – 30 sekúnd.

Nastavenie Master kľúča
obrázok č. 5: nastavenie vlastností zariadenia

Master kľúč na programovanie identifikátorov na mieste inštalácie
V programe je možné nastaviť identifikačné číslo Master kľúča.

 • Pre nastavenie nového Master kľúča označte políčko Povoliť zmeniť masterkľúč. Do textového poľa vľavo napíšte identifikačné číslo identifikátora, ktorý chcete používať ako Master kľúč. Ak je OPJ RAK pripojená k PC, priložte predmetný identifikátor k čítačke OPJ. V textovom poli sa zobrazí identifikačné číslo.
 • Rozdielny Master kľúč pri ďalšej konfigurácii prepísať/neprepísať. Označte operáciu, ktorú chcete s novým Master kľúčom vykonať – Oznámiť, Prepísať alebo Neprepísať.
 • Oznámiť – označením funkcie budete pri aktualizácii dát do OPJ cez funkciu Posielanie identifikátorov na zariadenia upozornený, že bol softvérovo nastavený/zmenený nový Master kľúč. Aktualizácia bude zastavená a dáta nebudú v OPJ prepísané.
obrázok č. 6: oznámenie o rozdielnom Master kľúči
 • Prepísať – označením funkcie bude pri aktualizácii dát do OPJ cez funkciu Posielanie identifikátorov na zariadenia nastavený nový Master kľúč pre pridávanie užívateľských identifikátorov. Prepíše sa hodnota identifikačného čísla Master kľúča.
 • Neprepísať – označením funkcie nebude pri aktualizácii dát do OPJ cez funkciu Posielanie identifikátorov na zariadenia nastavený nový Master kľúč pre pridávanie užívateľských identifikátorov. Aktualizácia prebehne bez prepísania hodnoty identifikačného čísla Master kľúča.
 • Po nastavení všetkých vlastností potvrďte OK. Ak ste nastavili nový Master kľúč potvrďte Áno.
obrázok č. 7: potvrdenie zmeny Master kľúča

Impulz
Táto funkcia režimu spínania elektrického zámku sa pre OPJ RAK BES a RAK DEK nepoužíva, nie je potrebné meniť nastavenie. Funkcia je určená pre OPJ RAK SLIM.

Heslo pre prenosový čip
Funkcie prenosového čipu nie je nie je už podporovaná pre operačné jednotky RAK.

Pokiaľ máte staršiu operačnú jednotku RAK DEK vyrobenú pred rokom 2018, ktorá funkciu podporuje, môžete postupovať podľa bodov nižšie. V prípade otázok kontaktujte naše technické oddelenie.

Heslo je dôležité definovať pre OPJ RAK DEK, kde je možná aktualizácia databázy aj pomocou prenosového čipu. Heslo sa do OPJ RAK posiela spolu s ďalšími nastaveniami a databázou identifikátorov počas priameho pripojenia k OPJ a slúži na potvrdenie oprávnenia prepísať databázu identifikátorov v OPJ pomocou prenosového čipu.

 • Heslo môžete zadať ručne, alebo kliknutím na tlačidlo Generovať heslo, systém vygeneruje heslo pre príslušnú operačnú jednotku.
 • Štandardne je heslo skryté pod hviezdičkami. Pokiaľ chcete zobraziť definované heslo, označte Zobraziť heslo.

Nové heslo je možné využívať až po aktualizácii OPJ RAK priamym pripojením k PC cez funkciu Posielanie identifikátorov na zariadenia.

Nastavené vlastnosti je potrebné odoslať do operačnej jednotky RAK cez funkciu Posielanie identifikátorov na zariadenia.

[3.2] Pridanie identifikátora do databázy

Vytvorenie zoznamu identifikátorov
 • Kliknite na ikonu Pridať nový identifikátor do zoznamu. Otvorí sa okno Nový identifikátor.
obrázok č. 8: kliknite na tlačidlo Pridať nový identifikátor do zoznamu
 • Priložte identifikátor k čítačke na operačnej jednotke. Pokiaľ je pripojenie správne a PC komunikuje s OPJ RAK, budete počuť pípnutie a v poli Kód identifikátora sa zobrazí číslo identifikátora.
obrázok č. 9: okno Nový identifikátor
 • V okne Nový identifikátor zadefinujte vlastnosti identifikátora, potvrďte OK.
 • Pri zadávaní ďalšieho identifikátora postupujte rovnako.

Poradové číslo pre príslušné priezvisko/meno
Pokiaľ identifikátor prideľujete na už existujúce meno, resp. byt v databáze, poradové číslo je možné zadávať manuálne, vpísaním čísla alebo automaticky. Pre automatické zadávanie poradového čísla kliknite na tlačidlo „… “ nachádzajúce sa pod názvom funkcie. Program vygeneruje nasledovné poradové číslo pre tohto užívateľa. Nie je preto potrebné prezerať záznamy o tom, koľko identifikátorov bolo na dané meno, resp. byt pridané, aplikácia si to preverí automaticky.

Odporúčame, aby ste poradové čísla identifikátorov definovali k bytu a nie k menu (t.j. koľko identifikátorov je pridelených pre daný byt, nie pre dané meno).

 • Pridané identifikátory sa zobrazia v základnom okne aplikácie
obrázok č. 10: zoznam identifikátorov
 • Zoznam identifikátorov je možné zoraďovať podľa vlastností kliknutím na niektorú z položiek v hlavičke zoznamu : Identifikátor / Stratený / P.č. / Priezvisko
Hromadné pridávanie nových identifikátorov

Ak nie je pri zadávaní identifikátorov potrebné špecifikovať užívateľa identifikátora, alebo pri vytváraní databázy ešte neviete, komu budú identifikátory pridelené, je možné použiť funkciu Hromadné založenie nových identifikátorov.

 • V okne Nový identifikátor označte funkcie Hromadné založenie nových identifikátorov. V okne sa vytvorí nové pole pre vytvorenie zoznamu hromadného založenia.
 • Identifikátory prikladajte jednotlivo. Každé priloženie bude sprevádzané krátkym pípnutím a zobrazením času pridania identifikátora, poradového čísla a kódu identifikátora v zozname hromadného založenia. Ukončite kliknutím na OK.
Vlastnosti identifikátora

Pre zmenu alebo doplnenie údajov o identifikátore najskôr vyhľadajte identifikátor v zozname hlavného okna aplikácie, kliknutím na príslušný riadok označte identifikátor (vysvieti sa) a následne kliknite na ikonu Vlastnosti identifikátora. V zobrazenom okne môžete vykonať potrebné zmeny.

Vytvoriť podobný identifikátor

Pokiaľ chcete do databázy pridať ďalší identifikátor pre existujúceho užívateľa, môžete využiť funkciu Vytvoriť podobný identifikátor. Program automaticky vygeneruje meno, priezvisko a poradové číslo pre daného užívateľa.

Mazanie identifikátora
Ak chcete vymazať identifikátor z databázy, najskôr vyhľadajte identifikátor v zozname hlavného okna aplikácie, kliknutím na príslušný riadok označte identifikátor (vysvieti sa) a následne kliknite na ikonu Vymazať identifikátor a potvrďte Áno.

Stratený identifikátor
Ak je nahlásené stratenie kľúča, označte ho vo Vlastnostiach identifikátora ako Stratený a aktualizujte databázu v OPJ. Označením je funkčnosť identifikátora zrušená – nebude spínať ovládacie relé, no naďalej zostáva evidovaný v databáze. Pokiaľ by užívateľ identifikátor neskôr našiel, identifikátor sa opäť sfunkční jednoduchým zrušením označenia.

[3.3] Uloženie databázy

Novovytvorenú alebo upravenú databázu si vždy uložte.

 • Databázu uložte kliknutím na ikonu Uložiť v hlavnom okne aplikácie.
 • Pre uloženie databázy vám aplikácia automaticky ponúkne adresár Program Files/RAK (prípadne adresár naposledy použitý pre uloženie databázy). Tento adresár môžete ponechať alebo si zvoliť iný adresár.
 • Zadajte názov databázy. Odporúčame databázu nazvať podľa objektu, pre ktorý je vytvorená, napr. názov objektu s číslom vchodu, adresa a pod. Potvrďte Uložiť.

Po každej úprave zoznamu identifikátorov alebo vlastností zariadenia je potrebné databázu uložiť a poslať na zariadenie.

Posielanie identifikátorov na zariadenie

Aby boli identifikátory funkčné, je potrebné odoslať databázu do operačnej jednotky RAK. Ubezpečte sa, že OPJ RAK je pripojená a komunikačné porty správne nastavené.

Pred odoslaním databázy sa presvedčte, že máte pripojenú správnu operačnú jednotku!

 • Databázu odošlete kliknutím na ikonu Poslať identifikátory na zariadenie v hlavnom okne aplikácie. Potvrďte OK.
obrázok č. 11: priebeh aktualizácie databázy
 • PO úspešnej aktualizácii operačnej jednotky overte, či je odoslaná databáza v OPJ RAK funkčná, t.j. vyskúšajte funkčnosť identifikátorov – priložte identifikátor k čítačke, budete počuť jedno krátke a jedno dlé pípnutie a zopne sa relé .
obrázok č. 12: potvrdenie o úspešnej aktualizácii operačnej jednotky

Funkcia „Posielanie identifikátorov na zariadenie“ slúži na aktualizáciu OPJ, tzn. posiela sa nie len aktuálny zoznam identifikátorov, ale aj nastavenia zariadenia ako sú:

 • čas otvárania
 • heslo pre prenosový čip
 • master kľúč
 • režim spínania elektrického zámku
Voľba databázy

Ak chcete pracovať s už vytvorenou databázou, kliknite na ikonu Voľba databázy. Zadajte cestu k adresáru, v ktorom máte databázu uloženú. Kliknutím na databázu a potvrdením Otvoriť, sa databáza otvorí v hlavnom okne aplikácie RAK.

obrázok č. 13: zvoľte databázu

[3.4] Načítanie identifikátorov z operačnej jednotky

Pokiaľ ste stratili alebo savám inak poškodila databáza v PC, je možné načítať zoznam identifikátorov priamo z OPJ RAK.

obrázok č. 14: načítajte identifikátory z operačnej jednotky
 • OPJ RAK pripojte k PC, nastavte komunikačné porty. Ubezpečte sa, že máte otvorenú prázdnu databázu alebo databázu, do ktorej chcete identifikátory načítať – doplniť. Pozri kapitolu Pripojenie hardvéru a Nastavenie komunikačných portov.
 • V hlavnom okne aplikácie kliknite na ikonu Načítať identifikátory.
 • Priebeh načítavania identifikátorov sa bude zobrazovať v okne Komunikácia. Počas tejto operácie, neodpájajte OPJ RAK od PC. Potvrďte OK.

V zozname identifikátorov sa zobrazia len kódy načítaných identifikátorov. Žiadne ďalšie údaje ako meno, priezvisko, poschodie… sa nenačítajú.

[3.5] Hľadanie identifikátora

Pokiaľ máte identifikátor a chcete zistiť, či sa nachádza v niektorej z databáz, môžete prehľadať databázy existujúce vo vašom PC. Identifikátor môžete vyhľadávať pomocou pripojenej OPJ RAK alebo zadaním kódu identifikátora ručne.

obrázok č. 15: vyhľadávanie identifikátora
 • Kliknite na ikonu Hľadať identifikátor v hlavnom okne programu.
 • Priložte identifikátor do čítacieho poľa operačnje jednotky.
 • V otvorenom okne Hľadanie identifikátora sa kód identifikátora zobrazí automaticky.
  Ak zadávate kód ručne a nemáte pripojené zariadenie, aplikácia môže vyžadovať najskôr zadanie/opravu komunikačného portu, kliknite Naspäť, zobrazí sa okno Hľadanie identifikátora. Vyplňte textový riadok Kód identifikátora.
 • Ak chcete rozšíriť vyhľadávanie, kliknite Pridať ďalší adresár do zoznamu, zadefinujte cestu k adresáru, ktorý chcete prehľadávať a kliknite na Hľadať v súboroch.
 • Po vyhľadaní sa v dialógovom okne Hľadanie identifikátora zobrazí cesta k databáze / databázam, v ktorých sa hľadaný identifikátor nachádza spolu s definovanými vlastnosťami identifikátora.

[3.6] Tlač preberacích protokolov

Softvér umožňuje tlač preberacích protokolov, ktoré sú vhodné najmä pri prevádzke systému v bytových domoch. V protokole, užívateľ potvrdzuje prevzatie identifikátora a zároveň súhlasí s podmienkami jeho využívania a spracovania osobných údajov.

Individuálne preberací protokol
 • Pre tlač Preberacieho protokolu pre jedného užívateľa, vyhľadajte identifikátor v zozname v hlavnom okne aplikácie, kliknite na riadok. Na vrchnej lište kliknite Identifikátor a potom zvoľte možnosť Vytlačiť preberací protokol.
obrázok č. 16: tlač preberacieho protokolu pre jeden identifikátor
 • Spracovaný protokol môžete uložiť do súboru kliknutím na Uložiť do RTF alebo vytlačiť na zvolenú tlačiareň kliknutím na Tlač.
Hromadný preberací protokol
 • Ak chcete spracovať Hromadný preberací protokol, najskôr označte zvolené identifikátory v zozname kliknutím na Shift-Arrow (označíte len niektoré), Shift-Page Down (označíte všetky). Na vrchnej lište kliknite Identifikátor a potom zvoľte možnosť Vytlačiť preberací protokol.
obrázok č. 16: tlač preberacieho protokolu pre viaceré identifikátory
 • Spracovaný protokol môžete uložiť do súboru kliknutím na Uložiť do RTF alebo vytlačiť na zvolenú tlačiareň kliknutím na Tlač.
obrázok č. 17: hromadný preberací protokol

[3.7] Tlač zoznamu identifikátorov

Zoznam identifikátorov je možné vytlačiť importovaním do tabuľkového programu napr. Excel.

 • Vyhľadajte si databázový súbor, z ktorého chcete vytlačiť zoznam dek kľúčov – je to súbor s koncovkou XML, napr. „Martincekova 3.dk.xml“ a väčšinou sa tento súbor ukladá do rovnakého adresára ako samotný program RAK v Program Files.
 • Otvorte si Excel alebo iný tabuľkový program, napr. v Open Office.
obrázok č. 18: otvorte XML súbor v tabuľkovom programe
 • Otvorte databázový súbor XML v programe Excel (pri otváraní nastavte Typ súboru na XML)
 • Súbor sa otvorí do tabuľkového formátu a je možná jeho tlač, alebo úprava.
obrázok č. 19: zoznam identifikátorov v tabuľkovom programe