Posledná aktualizácia: 2023-10-18 09:35:32

[1] Pridanie eNBOXu do zoznamu zariadení

eNBOX je potrebné najskôr pridať do zoznamu zariadení a následne nastaviť jeho vlastnosti. Nastavenia sú možné len vo verzii BBIQ 3.204 a vyššie.

hlavné okno BBIQ verzia 3.204
 • V hlavnom okne programu BBIQ kliknite vľavo na ikonu Zariadenia a potom v pravom menu na ikonu Nové zariadenia.
 • V okne Zariadenie zvoľte ako typ zariadenia N-BOX a zadefinujte základné vlastnosti, podobne ako pri štandardnej operačnej jednotke. Dôležité je uviesť správny komunikačný port a sieťovú adresu eNBOXu. A potvrďte OK.
obr. 1 – nastavenia v okne Zariadenie

Sieťová adresa eNBOXu je prednastavená od výroby. Tento údaj vám bude poskytnutý pri zakúpení zariadenia. Pre eNBOx sa využívajú sieťové adresy s hodnotou od 32 a vyššie, aby sa neobsadzovali adresy, ktoré sa používajú štandardnými operačnými jednotkami.

[2] Nastavenie kódov pre otváranie výdajných skriniek

 • V okne Zariadenie Kliknite na ikonu Zoznam kódov na otvorenie. Prednastaviť si môžete až 30 PIN- kódov s rôznymi parametrami.
obr. 2 – nastavenie hesiel pre eNBOX
 • #1 #30 – poradové číslo PIN kódu
 • políčka 1,2,3,4 – číslo úložnej skrinky. Zaškrtnite to políčko – skrinku, ktorú chcete daným PIN kódom otvoriť. Zaškrtnúť môžete jednu alebo viaceré skrinky, ktoré sa po zadaní kódu otvoria súčasne.
 • Heslo – kliknutím na ikonu (tri bodku) sa vygeneruj náhodné heslo, alebo môžete zadať 6-miestny číselný kód ručne.
 • Od dátumu – začiatok platnosti PIN kódu
 • Do dátumu – koniec platnosti PIN kódu
 • Počítadlo otvorenia – počet použití PIN kódu, jeden kód môže byť použitý viac krát. Každým použitím kódu sa odpočíta
 • Prepísať – ak je políčko zaškrtnuté, tak pri najbližšej aktualizácii bude zostávajúci počet otvorení prepísaný na pôvodne nastavený počet (t.j. ak bolo počítadlo nastavené napr. na 5 otvorení a 3 otvorenia už boli použité a vy následne vykonáte aktualizáciu zariadenia, počítadlo sa prepíše na 5 otvorení).
 • Po nastavení parametrov potvrďte OK.
 • Zoznam kódov si môžete uložiť akoTXT súbor alebo vytlačiť cez tlačidlo Do súboru, tlač.
obr. 3 – tlačová zostava vytvorených hesiel pre eNBOX

[3] Nastavenie užívateľského čipu pre otváranie výdajných skriniek

Každý identifikátor / užívateľský čip v systéme môže byť nastavený aj pre otváranie skriniek eNBOXu a to buď len samotným čipom alebo kombináciou čip + PIN kód. Takéto nastavenie je vhodné napr. pre správcu budovy, ktorým sa mu zjednoduší prístup do skriniek.

obr. 4- zoznam identifikátorov
 • V zozname identifikátorov kliknite na riadok identifikátora, pre ktorý chcete povoliť otváranie eNBOXu čipom.
 • Otvorte vlastnosti identifikátora a v časti Priradenie priamo na zariadenie povoľte eNBOX (zobrazí sa názov zariadenia, aký ste mu priradili vo vlastniaci). Nižšie sa zobrazia možnosti pre nastavenie ovládania eNBOXu podobne, ako pri definovaní kódov.
obr. 5 – nastavenie otvárania eNBOXu čipom vo vlastnostiach zariadenia
 • Pre vyššiu bezpečnosť sa odporúča zadefinovať aj Heslo – PIN kód, ktorý musí byť použitý po priložení identifikátora k čítačke eNBOXu. Ak nechcete PIN kód použiť, nechajte políčko Heslo prázdne. Pri definovaní ostatných parametrov postupujte ako je popísané v bode 2.
 • Potvrďte OK.

[4] Aktualizácia parametrov eNBOXu

Nastavenia, ktoré ste vykonali je potrebné odoslať do zariadenia – eNBOXu. Aktualizácia sa vykonáva rovnako ako pri štandardných operačných jednotkách. Zariadenie musí byť pripojené online a vo vlastnostiach nesmie byť zaškrtnuté políčko Vypnúť online komunikáciu, viď obr. 1.

 • V okne zariadenia, kliknite na riadok zariadenia eNBOX a potom na tlačidlo Komunikovať so zariadením (bliká na žlto).
 • Vyberte, či chcete len aktualizovať zariadenie alebo aj načítať záznamy zo zariadenia a potvrďte Komunikovať so zariadením.

[5] Udalosti

eNBOX vykonáva záznam udalostí – použitie hesla / PIN kódu, čipu, otvorenie a zatvorenie skrinky, nesprávne zadané heslo, exspirované heslo alebo exspirované povolenie pre čip, systémové udalosti ako aktualizácia parametrov, načítanie záznamníka a pod.

 • V okne zariadenia, kliknite na riadok zariadenia eNBOX a potom na tlačidlo Komunikovať so zariadením.
 • Vyberte možnosť Načítať záznamník a potvrďte Komunikovať so zariadením.

Pre zobrazenie udalostí kliknite na riadok zariadenia eNBOX a v pravo na lište kliknite na tlačidlo Udalosti.

obr. 6 – načítané záznamy z eNBOXU